Obchodní podmíky

Obchodní podmínky zprostředkování služeb:

ActivePortugal.cz – Mgr. Lenka Petrová cestovní agentura

Mendelova 14

741 00 Nový Jičín

IČO: 88617815

I. Úvod

ActivePortugal.cz – Mgr. Lenka Petrová, (dále jen „CA“) je zprostředkovatelem služeb zahraničních partnerských institucí, pořadatelů volnočasových aktivit či poskytovatelů ubytování (dále souhrnně jen „poskytovatelé“), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o spolupráci. Nabídka kurzů, aktivit a služeb je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od poskytovatelů. Veškeré údaje v elektronickém katalogu CA jsou platné v době zadání na www. CA nezodpovídá za jejich případné následné změny. Všechna práva vyhrazena. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné zprostředkovatelské smlouvě odvozená od ceny služby stanovené poskytovatelem, dané v Eurech. Ceník je stanoven dle směnného kurzu ČNB ze dne 8. 3. 2012 (1 Euro – 24,77 CZK), s tím, že ceny jsou navýšeny pro případ změny směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny jednotlivých aktivit o méně než 10%.

CA funguje na bázi provizního prodeje. Kurzy, aktivity a služby u nás zakoupíte za stejnou cenu jako u poskytovatelů.

Práva a povinnosti CA

CA je povinna pravdivě a řádně informovat klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných kurzů, aktivit a služeb, které jsou pro klienta důležité a které jsou CA známy. CA není povinna poskytnout klientovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

Práva a povinnosti klienta

K základním právům klienta patří:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených kurzů, aktivit či služeb. Pokud bez zavinění CA dohodnuté kurzy, aktivity či služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,

b) právo vyžadovat od CA informace o všech skutečnostech, které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených kurzů, aktivit či služeb. K tomuto právu se vztahuje právo být ve smluvně sjednaných nebo zákonných lhůtách seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných kurzů, aktivit či službách,

c) právo kdykoliv před zahájením čerpání kurzu, aktivity či služeb odstoupit od smlouvy dle článku V. těchto Obchodních podmínek,

d) právo na reklamaci vad objednaných kurzů, aktivit či služeb a její vyřízení v souladu s ustanovením článku VI. těchto Obchodních podmínek,

e) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,

f) právo písemně CA oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však může klient uplatnit pouze ve lhůtě do 30 dní před čerpáním objednaného kurzu, aktivity či služby, po uplynutí této lhůty toto právo klienta zaniká. V případě, že klient toto právo na změnu v osobě čerpající objednaný kurz, aktivitu či službu chce ve lhůtě uplatnit, je povinen:

fa) oznámení učinit písemně a zaslat e-mailem na e-mailovou adresu info@activeportugal.cz,

fb) k oznámení přiložit prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou s úředně ověřeným podpisem,

fc) k oznámení přiložit prohlášení nového klienta, že splňuje podmínky stanovené pro účast na objednaném kurzu, aktivitě či službě, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo na webu, s úředně ověřeným podpisem. V případě změny v osobě čerpající objednaný kurz, aktivitu či službu dle tohoto ustanovení původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny objednaného kurzu, aktivity či služby a úhradu nákladů, pokud CA v souvislosti se změnou klienta vzniknou.

K základním povinnostem klienta patří zejména:

a) poskytnout CA součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí objednaného kurzu, aktivity či služeb, především pravdivě a úplně uvádět CA požadované údaje v cestovní smlouvě nebo objednávce včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady (žádosti o udělení víz, fotografie apod.), podle požadavku CA,

b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že klient starší 15ti let a mladší 18ti let čerpá kurz, aktivity či služby bez jeho doprovodu a dohledu,

d) zaplatit cenu objednaného kurzu, aktivity či služby v souladu s článkem III. těchto Obchodních podmínek,

e) bez zbytečného odkladu sdělovat CA své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu objednaných kurzů, aktivit či služeb,

f) převzít od CA doklady potřebné pro čerpání objednaného kurzu, aktivity či služeb,

g) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,

h) v případě zakoupení kurzu, aktivity či služby, jejíž součástí je stanovený program, se řídit pokyny průvodce nebo jiné osoby určené CA a dodržovat tento program,

i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, poskytovatelů služeb nebo CA,

j) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči poskytovatelům služeb,

k) v případě storna je klient povinen takové odstoupení od smlouvy oznámit dle článku V. těchto Obchodních podmínek,

l) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů,

m) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese klient,

n) veškeré závady a odchylky od objednaných kurzů, aktivit a služeb bezodkladně po jejich zjištění na místě oznámit nejdříve poskytovateli objednaného kurzu, aktivity či služby, následně písemně zástupci CA a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.

K povinnostem klientů - právnických osob, které jsou účastníky smluvního vztahu, patří:

a) seznámit své účastníky s těmito Obchodními podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od CA obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě nabízených kurzů, aktivit a služeb,

b) zabezpečit, aby všichni klienti plnili základní povinnosti klientů, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý klient,

c) určit vedoucí skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajištěn doprovod průvodcem CA. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od poskytovatelů, dbá na plnění programu objednaných kurzů, aktivit a služeb,

d) Odevzdat CA předem jmenný seznam klientů, u dětí do 15-ti let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod.

II. Objednávka

Každý návštěvník elektronického katalogu může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. CA nemá v minutě objednání kurzu, aktivity či služby klientem informace o tom, zda je daný kurz, aktivita či služba volná či nikoli. CA si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání informací týkajících se objednaných kurzů, aktivit či služeb do databáze. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi klientovi. Upozorňujeme, že u některých nabídek např. na poslední chvíli, tzn. „Last minute“ nemusí být uvedeny kompletní informace, ty Vám upřesní pracovník CA.

Vyřízení objednávek

Po přijetí nezávazné objednávky provede CA rezervaci kurzu, aktivity nebo služby. To je možné v průběhu provozní doby CA i poskytovatele. Ten je povinen se ke stavu objednávky vyjádřit do 3 kalendářních dnů. V případě nepotvrzení rezervace CA neprodleně kontaktuje klienta a dohodne další postup. Při úspěšné rezervaci u poskytovatele je klientovi dle předchozí dohody zaslán e-mailem návrh smlouvy o zprostředkování s potřebnými pokyny na vyplnění smlouvy, její podpis a úhradu kurzu, aktivity či služby. CA informuje klienta, do jaké doby je třeba zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Klient musí v případě zájmu zaslat podepsanou smlouvu o zprostředkování vč. dokladu o provedené platbě výhradně do CA. Termíny pro platbu jsou pro klienta závazné a CA není odpovědná za následky zpožděné platby (ze strany poskytovatele může dojít ke stornu rezervace nebo kurzu či služby). Smlouva o zprostředkování služeb nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany poskytovatele, podpisem zprostředkovatele a doručením objednavateli.

III. Platba

Objednaný kurz, aktivitu či služby včetně doplňkových služeb je klient povinen uhradit jednorázově ve lhůtě dvou týdnů od potvrzení objednávky CA, nestanoví-li pracovník CA jinak. Kurzy, aktivity či služby objednávané méně než dva týdny před jejich uskutečněním hradí klient rovněž jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, a to tak, aby úhrada byla na účet CA připsána nejpozději 30 kalendářních dní před započetím objednaného kurzu, aktivity či služby. Klient bere na vědomí, že při zakoupení kurzu, aktivity či služby může ve výjimečných případech nastat situace, že poskytovatel pořádající příslušný kurz, aktivitu či službu rezervaci dodatečně nepotvrdí. V takovém případě smlouva o zprostředkování služeb nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků. Nemá však nárok na náhradu škody.

Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

a) poplatek za platbu od klienta na účet CA hradí klient,

b) poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (klient nebo CA),

c) poplatky za vrácení přeplatku klientovi nese CA bez ohledu na příčinu.

Poplatky za platbu ze zahraničí a do zahraničí jsou hrazeny takto:

a) poplatek za platby ze zahraničí a do zahraničí, zmíněnou rovněž ve Smlouvě o zprostředkování služeb, hradí vždy klient.

IV. Cestovní doklady

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Shengenském prostoru. Každý cestující je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Cestující jsou povinni si před objednáním kurzu, aktivity či služby zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země, včetně aktuální situace v destinaci. Potřebné doklady – vouchery, vstupenky apod. obdrží klient od CA nebo příslušného poskytovatele. Doklady jsou odesílány obvykle cca jeden kalendářní týden před odjezdem.

V. Storno podmínky

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy o zprostředkování služby čili stornovat svou objednávku následovně: V případě storna je povinen takové odstoupení od smlouvy oznámit zasláním e-mailu na adresu info@activeportugal.cz s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy o zprostředkování služeb, od které odstupuje (osobní data klienta, číslo zájezdu, číslo rezervace, č.objednávky apod.). Až do okamžiku složení úhrady nebo podpisu smlouvy o zprostředkování lze storno provést bez storno poplatků. Po uzavření smlouvy o zprostředkování a úhradě celé částky následovně:

1. Odstoupí-li CA od smlouvy uzavřené s klientem před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu z důvodu porušení povinností klientem, je CA oprávněna požadovat a klient povinen uhradit CA odstupné. Výše odstupného je shodná s výší odstupného stanovenou procentní sazbou z předem stanovené ceny dle odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek.

2. Odstoupí-li klient od smlouvy uzavřené s CA před nástupem na kurz či čerpáním služeb, je klient povinen zaplatit odstupné. Výše odstupného je stanovena takto:

a) nad 30 dní včetně bez poplatku,

b) 29 až 10 dní včetně 25 % z předem stanovené ceny,

c) 9 až 1 dní včetně 75 % z předem stanovené ceny,

d) den čerpání služby 100 % z předem stanovené ceny.

Nenastoupí-li klient na kurz, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy, hradí 100% předem stanovené ceny. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované CA a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. CA má právo odečíst odstupné od zaplacené ceny kurzu, aktivity nebo služby. Při určování počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy a den započetí kurzu, aktivity nebo čerpání objednané služby. Odstoupení od cestovní smlouvy, storno, musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na e-mailovou adresu info@activeportugal.cz.

VI. Reklamace

Pro hladší a rychlejší vyřízení případné reklamace doporučujeme klientům reklamovat vady poskytnutých služeb nejlépe ihned po jejich zjištění u poskytovatele v pobytovém místě v průběhu pobytu, aby mohly být vady služeb nejlépe ihned odstraněny. Reklamaci doporučujeme i v zahraničí podat písemně a nechat si ji potvrdit odpovědnou osobou v místě konání (poskytovatelem, zástupcem CA, atp.). Klient se v těchto případech může obrátit na delegáta CA a oznámit mu zjištěné vady. Vady, které nebyly na základě reklamace na místě pobytu odstraněny, musí být dle zákona uplatněny u CA nejlépe bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dní od skončení kurzu, aktivity či poskytnutí služeb. Případné reklamace ke kurzu, aktivitě či službám doporučujeme objednavateli zaslat nejlépe písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CA, fotografie, atd. Vše je potřeba zaslat na e-mail info@activeportugal.cz. ActivePortugal.cz – Mgr. Lenka Petrová je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za služby poskytované poskytovatelem a také tím pádem nevyřizuje jejich jménem reklamace. Po obdržení reklamace je tato zaslána přímo poskytovateli, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Případné námitky k odpovědi na reklamaci budou zaslány opět poskytovateli.

Reklamační řád

ActivePortugal.cz – Mgr. Lenka Petrová (dále jen jako "CA") jakožto autorizovaný prodejce služeb zahraničních partnerských institucí, pořadatelů volnočasových aktivit či poskytovatelů ubytování (dále souhrnně jen „poskytovatelé“) vydává tímto tento reklamační řád pro uplatňování práv klientů z odpovědnosti za vady služeb cestovního ruchu (reklamace):

Článek 1 - odpovědnost poskytovatele

Za porušení závazků vyplývajících ze smlouvy o zprostředkování odpovídá CA, se kterou má klient uzavřenou smlouvu o zprostředkování služeb. CA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u kurzů, aktivit a služeb nesjednaných ve smlouvě o zprostředkování služeb, pořádaných jinými subjekty, které si klient objedná na místě u cizího delegáta, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma, dárek zdarma, atp.

Článek 2 - právní úprava

Odpovědnost CA se řídí ustanoveními smlouvy o zprostředkování služeb, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Článek 3 - lhůta pro podání reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u poskytovatele prostřednictvím CA bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třech měsíců od skončení kurzu, aktivity či čerpání služby. V případě, že se kurz či služba neuskutečnil, ode dne, kdy měl být kurz ukončen podle smlouvy o zprostředkování služeb, jinak právo zaniká. Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud klient učiní reklamaci u CA. CA po obdržení reklamace tuto bez zbytečného odkladu odešle či předá poskytovateli k vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace bude klient vyrozuměn ze strany poskytovatele v souladu s reklamačním řádem CA.

Článek 4 - způsoby reklamace

Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu dovolené). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb přímo u poskytovatele nebo u delegáta CA, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno klienta, specifikace kurzu, aktivity či služby, a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán klientem a poskytovatelem. V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu z dovolené u poskytovatele, nejlépe zasláním doporučenou poštou na adresu sídla CA nebo e-mailem na adresu info@activeportugal.cz.

Článek 5 - obsah reklamace

Pro snadnou identifikaci Vaší reklamace by tato měla obsahovat údaje potřebné pro identifikaci kurzu, aktivity či služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec. Identifikace spočívá v tom, že klient uvede:

a) číslo smlouvy o zprostředkování služeb,

b) datum jejího uzavření,

c) s jakým poskytovatelem byla smlouva o zprostředkování služeb uzavřena,

d) popis vadně poskytnutého kurzu, aktivity či služby nebo údaj o tom, které kurzy, aktivity či služby nebyly poskytnuty vůbec,

e) čeho se klient domáhá,

f) bankovní spojení klienta, pokud žádá přiměřenou slevu z vadně poskytnutého kurzu, aktivity či služby,

g) doporučujeme přiložit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený poskytovatelem, obohacený fotografiemi, atd., a podepsaný delegátem CA, pokud je reklamace uplatňována přímo na místě poskytovaných kurzů, aktivit či služeb.

Článek 6 - povinnosti klienta

Klient je povinen poskytovat při vyřizování reklamace součinnost, zejména doplňovat požadované skutečnosti, podávat informace a vysvětlení, předkládat doklady prokazující skutkový stav věci aj.

Článek 7 - lhůty pro vyřízení reklamace

V případě, že je reklamace uplatněna přímo u poskytovatele, pak je tento oprávněn o reklamaci obvykle rozhodnout, zda požadavku klienta vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se klient s poskytovatelem nedohodnou na lhůtě delší.

Článek 8 - reklamační řády

Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v reklamačních řádech každého poskytovatele, které mají přednost před tímto reklamačním řádem.

Článek 9 - účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 6. 2012.

VII. Odmítnutí klienta

CA si vyhrazuje právo odmítnout klienta zejména v následujících případech:

a) klient zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky,

b) zasílá objednávky s vědomím, že si kurz či službu ve skutečnosti neobjedná,

c) klient více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí cenu za objednaný kurz, aktivitu či služby,

d) klient ve více než dvou případech nezašle podepsanou smlouvu o zprostředkování služeb.

VIII. Osobní údaje

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) poskytované klientem při využívání tohoto serveru a služeb CA, jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. CA si uvědomuje důvěrnost osobních údajů a prohlašuje, že s nimi bude nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. CA zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, případně do odvolání souhlasu daného klientem. Tento souhlas můžete kdykoliv, písemně dopisem zaslaným na sídlo CA nebo e-mailem na info@activeportugal.cz, odvolat. CA prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům CA. Pokud bude mít k osobním údajům klienta přístup jiný subjekt než CA, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech CA za účelem zlepšení jejich služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví CA. Podle zákona má klient kdykoli právo písemně požádat CA o sdělení informací o tom, jaké osobní údaje týkající se klienta CA zpracovává. IX.

Recenze

Každý klient je přímo na místě konání objednaného kurzu, aktivity či služby nebo po návratu z dovolené zprostředkované CA požádán obvykle elektronickou formou o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh kurzu, aktivity či jiné jednotlivé služby poskytovatele a CA a jeho spokojenost s nimi. Odesláním recenze klient dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze na www stránkách, provozovaných CA případně partnerskými společnostmi v ČR i v zahraničí s uvedením jména a příjmení objednavatele tohoto kurzu, aktivity či služby. Zároveň klient souhlasí s tím, že odeslané recenze může CA upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy poskytovetelů služeb nebo jiná jména. V případě, kdy si klient přeje svou recenzi odstranit z www stránek CA, je potřeba tuto skutečnost oznámit CA, nejlépe na email info@activeportugal.cz.

Kontakt

Máte dotaz?
Neváhejte nás kontakotvat
info[zavinac]activeportugal[tecka]cz